Sběr dat

Data, která naším klientům poskytujeme, jsou kvalitní a důvěryhodná. Deklarovanou kvalitu zajišťujeme jednak jasně stanovenými pravidly pro sběr dat, které tazatelům / operátorům předáváme a jednak kontrolou dodržování nastavených pravidel.

Dotazování po telefonu

Ke sběru dat využíváme naše CATI studio, ve kterém naši operátoři telefonují vybraným respondentům. Rozhovor se řídí standardizovaným dotazníkem, který zajišťuje odpovídající filtrování otázek a bezchybné vyplnění odpovědí.

Online dotazování

 Velmi populární metoda sběru dat prostřednictvím on-line dotazníku (často také označována jako CAWI). Respondenti vybraní dle Vašich požadavků jsou obesláni emailem s odkazem na internetové stránky s dotazníkem a s jedinečnými přihlašovacími údaji.

Dotazování v terénu

K dispozici máme vlastní tazatelskou síť, v rámci které s námi aktuálně spolupracuje 540 tazatelů po celé České republice. Tazatelskou síť průběžně rozšiřujeme o nové spolupracovníky.

Naši tazatelé sbírají data nejčastěji na základě kvótního výběru, ale umí i adresný sběr. Sběr dat probíhá nejen formou papírových dotazníků (s následným převodem dat do elektronické podoby), ale i formou tzv. CAPI dotazování (Odpovědi jsou zaznamenány přímo do notebooku).

Jak vybíráme tazatele pro daný projekt?

Po zadání výzkumného tématu pečlivě zvážíme potřebné „měkké a tvrdé dovednosti“, kterými by měl ideální tazatel pro daný projekt disponovat. Vhodného tazatele vybereme na základě preferovaných zvolených charakteristik z databáze tazatelské sítě. Jsou to např.: schopnost oslovit vyšší management, pokročilé počítačové znalosti, znalost bankovního prostředí apod.

Tazatelé mají ze strany agentury neustálou podporu v podobě supervizorů, kteří jim pomáhají zvládnout krizové situace, zodpovídají otázky a také dohlížejí na dodržování pokynů a plánu při realizaci projektu.