Naše metody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree. 

Informace pro Vás můžeme získat různými způsoby – k cíli nemusí vést jen jedna cesta. Jde o to vybrat tu správnou. A s tím Vám pomůžeme.

Metody píše popisné – výsledky budou „plné“ čísel, procent, tabulek a grafů

 • Osobní rozhovory (PAPI, CAPI)

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je kvantitativní metoda sběru dat, při které tazatel s respondentem prochází standardizovaný dotazník a odpovědi zaznamenává přímo do notebooku, netbooku nebo tabletu. Dotazníkový software umožnuje využití filtrů a automatickou kontrolu správnosti zadávaných údajů, což výrazně eliminuje možnost tazatelské chyby. Pokud se dotazníky pořizují online, jsou data okamžitě přístupná pro kontrolu či analýzu.

Stejně jako jiné osobní dotazování umožňuje testování výrobků, hodnocení marketingových sdělení apod. Metoda přináší možnost zobecnění závěrů na celou cílovou skupinu, případně celou populaci.

PAPI (Pen and Paper Interviewing) je klasickou kvantitativní metodou sběru dat, při které tazatel vyplňuje s respondentem vytištěný standardizovaný dotazník. Časté jsou uzavřené otázky, na něž respondent vybírá odpovědi z pomocných karet. Díky minimálnímu potřebnému vybavení je dotazování velmi pružné a pohotové a může probíhat na téměř libovolném místě. Vyplněné dotazníky jsou následně přepsány do elektronické podoby.

Ani v dnešní době nezatracujte klasické papírové dotazníky – existuje mnoho respondentů (i mezi Vašimi zákazníky a příznivci), kteří nemají důvěru v počítače a mají obavy ze zneužití dat. Navíc i dnes se může stát, že technika selže nebo dojde ke specifické situaci (např. povodně) a jediné, co bude rychle a bez problémů k dispozici bude tužka a papír J 

Kdy se PAPI / CAPI hodí?

·   Je nutný osobní kontakt s respondentem - např. proto, že mu chcete ukázat nějaký výrobek nebo koncept služby, kde nestačí jen hrubý popis

·   Dotazník je dlouhý – není výjimkou, že rozhovor trvá 45 nebo 60 minut

·   Musíte se řídit mezinárodní metodikou nebo zachováváte tradici

·   Je to jediná metoda, které věříte

Máme vlastní tazatelskou síť, která čítá zhruba 500 externích spolupracovníků. Jsme schopni vyslat do terénu minimálně 100 CAPI tazatelů s notebooky. Dokázali jsme opakovaně při volebních výzkumech dotázat 25 tisíc respondentů během 24 hodin, takže zvládneme opravdu všechno.

 • Telefonické rozhovory (CATI)

CATI je kvantitativní metoda sběru dat, kdy profesionální operátoři telefonují vybraným respondentům (databáze telefonních čísel je buď naše nebo Vaše – klientova). Rozhovor se řídí standardizovaným dotazníkem, který zajišťuje odpovídající filtrování otázek a bezchybné vyplnění odpovědí.
Metoda je vhodná pro kratší dotazníky (5 – 20 minut) nebo B2B projekty a umožňuje okamžitou kontrolu dat (sledování operátorů, náslechy, nahrávky). Výzkumy provádíme ve vlastním call centru pomocí programů Data Collection.

Kdy se CATI hodí?

 • Zkoumáte spokojenost a loajalitu
 • Zjišťujete znalost značek na trhu
 • Chcete určit trendy ve spotřebním chování
 • Je potřeba hodnotit efektivitu komunikačních kampaní
 • Při výzkumu veřejného mínění

Máme vlastní profesionálně vybavené CATI studio v Praze, které můžete kdykoliv navštívit. Díky skvělému softwarovému vybavení Vám nabízíme:

 • Přístup k průběžným výsledkům odkudkoliv a kdykoliv
 • Tvorbu tabelací a grafů
 • Audiovizuální kontrolu průběhu dotazování včetně možnosti audiovizuálních záznamů
 • Automatickou kontrolu kvót, případně změnu jejich nastavení
 • Prioritizaci vybraných telefonních čísel nebo skupin
 • Závěrečný export souborů v požadovaném formátu (*.xls, *.csv, *.sav a další)
 • Online dotazování (CASI/CAWI, CAPRI)
  CASI/CAWI (Computer Assisted Self Interviewing/Computer Assisted Web Interviewing) je velmi populární metoda sběru dat prostřednictvím on-​line dotazníku. Vybraní respondenti z panelu nebo Vaší databáze jsou obesláni e-​mailem s odkazem na internetové stránky s dotazníkem a s přihlašovacími údaji. Součástí dotazníku mohou být i multimediální materiály. Odpovědi respondentů jsou automaticky odesílány na server a průběžně kontrolovány. Čas i místo dotazování záleží na respondentech, mohou odpovídat doma nebo v práci, i s několika přestávkami.

 Kdy se CASI/CAWI hodí?

 • Potřebujete rychlou výzkumnou podporu pro Vaše rozhodování
 • Nepotřebujete sofistikovaný výběr respondentů
 • Líbí se Vám atraktivní forma výzkumu pro respondenty, kteří chtějí odpovídat snadno, bezpečně a pohodlně na internetu
 • Vyhovuje Vám, že se budou výzkumu účastnit lidé, kteří se předem dobrovolně přihlásili k výzkumné spolupráci za finanční odměnu
 • Chcete provádět opakované monitorování spokojenosti a preferencí zaměstnanců, zákazníků nebo spotřebitelů

Metody spíše objevující, hloubkové – výsledky budou plné citátů, příběhů a emocí

Hloubkové rozhovory (In-Depth Interviews)

 •   Osobní

IDI (In-​depth interviewing neboli hloubkový rozhovor) spočívá v individuálním rozhovoru, který vede s respondentem zkušený moderátor. Rozhovor se odvíjí od předem připraveného scénáře v příjemné a otevřené atmosféře.
Cílem je zjistit co nejvíce detailů ze života respondenta, jeho zkušenosti, názory, postoje, motivy, hodnocení. Užívá se zejména tehdy, když je cílová skupina úzce profesně zaměřená (lékaři, IT specialisté) či pracovně vytížená (top-​manažeři), jde-​li o citlivé téma, nebo když se předpokládá, že dynamika diskusní skupiny by působila kontraproduktivně. Počet IDI záleží na potřebách výzkumu, obvykle se provádí s 8 – 32 respondenty.

Rozhovory se nahrávají (samozřejmě se souhlasem respondenta) a jedním z výstupů mohou být doslovné přepisy.

 • Telefonické = STEPHI

STEPHI je hloubkový telefonický rozhovor. Při užití metody STEPHI se klasický hloubkový rozhovor uskutečňuje pouze prostřednictvím telefonu a minimalizuje tak čas a náklady. Na druhou stranu samozřejmě přijdeme o možnost sledovat také neverbální reakce respondenta.

 • Skupinové diskuse (Focus Groups)

Focus Groups jsou oblíbenou a často používanou kvalitativní metodou. Pečlivě vybraní respondenti z cílové skupiny se účastní společného rozhovoru, který vede zkušený moderátor a obvykle trvá 1,5 – 2 hodiny. Výhodou této metody je interakce mezi účastníky skupiny v reálné situaci. Skupina se obvykle skládá z 6 – 10 osob, záleží na charakteru diskuse. Během rozhovoru se často používají projektivní techniky, které účastníkům umožní se maximálně vyjádřit. Focus Groups se nejčastěji využívají k získávání informací o pocitech a názorech respondentů na různé produkty, reklamy či služby.

…Mystery (tajné hraní rolí)

Mystery Projects jsou často využívaným nástrojem ke zlepšení služeb klientům nebo zákazníkům. Vyškolený profesionál v roli fiktivního zákazníka dle předem připraveného scénáře prověřuje přístup a jednání personálu. Protože zkoumaná osoba v daný okamžik neví, že je testována, nedochází tak ke zkreslení jejího chování a jednání.

Mystery projekt se dá dělat osobně (naši spolupracovníci jdou fyzicky do obchodu a nakupují nebo se ptají na úřadě), telefonicky (zavoláme na Vaši recepci a budeme hrát někoho, kdo chce něco zjistit) nebo přes e-mail a sociální sítě. Záleží jen na úloze, kterou potřebujete řešit.

Konzultace

Vedle komplexního zajištění výzkumu nabízíme také dílčí služby. Pomůžeme Vám se sběrem dat, připravíme Vám výběrový soubor nebo proškolíme tazatele. Také Vám nabízíme pořízení a zpracování dat, neboť základem pro správné rozhodování jsou kvalitně získaná, ověřená a připravená data.

Kdy se konzultace hodí?

 • chcete si výzkum realizovat sami
 • chcete využít podrobnější statistické analýzy, pro které nemáte vhodný statistický software či volné kapacity v oblasti lidských zdrojů
 • potřebujete pokročilé analýzy či predikce při složitém rozhodování nejen v oblasti marketingu, ale i obchodu či vývoji nových produktů a služeb

Typy konzultací

 • konzultace pro design části i celého výzkumu
 • Analýzy Vašich i volně dostupných dat
 • Pomůžeme Vám při práci s programy i s aplikacemi
 • Připravíme aplikační makra a skripty, které usnadní realizaci opakujících se úloh

Analýzy

Pro statistické analýzy používáme nejmodernější statistické programy SPSS od IBM. Konzultační činnost se týká celého výzkumného procesu — od designování výzkumu až po analýzy dat včetně doporučení pro následné využití v praxi.

 • Desk research

Desk Research zahrnuje sběr a analýzu sekundárních dat, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Využívají se databáze, již zpracované výzkumy, výroční zprávy, obchodní zprávy, odborná periodika, ale i další zdroje. Zjištěné údaje lze využít pro efektivnější přípravu primárního výzkumu.

 • Sociálně demografické analýzy
  • Je jedním ze základních podkladů, z kterého by měl vycházet každý komunální plán sociálních služeb
  • Studie neanalyzuje pouze stav a pohyb obyvatelstva, ale zaměřuje se i na sociální postavení.
  • Studie obsahuje rovněž situaci na trhu práce — nezaměstnanost, v daném regionu apod.
  • Obsahuje rovněž analýzu trhu práce a analýzu struktury příjmů rodin
  • Kvalitní podklad pro SWOT analýzu území